Zakoni i Propisi

Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći
Zakon o kinematografiji
Akcioni plan kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2019-2020. godine
Uredba o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne porkajine, odnosno jedinica lokalne samouprave
Strategija kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016. - 2026. grada
Akcioni plan kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2017.-2018. godine
Odluka o gradskim upravama Grada Novog Sada
Odluka o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture
Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi koja svojim radom doprinose razvoju kulture Grada Novog Sada
Zakon o kulturi
Pravilnik o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Novog Sada
Zakon o javnom informisanju i medijima
Zakon o budžetskom sistemu
Odluka o ustanovama kulture čije je osnivač Grad Novi Sad
Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja