Закони и Прописи

Уредба о правилима за доделу државне помоћи
Закон о кинематографији
Акциони план културног развоја Града Новог Сада за период 2019-2020. године
Стратегија културног развоја Града Новог Сада за период 2016. - 2026. године
Акциони план културног развоја Града Новог Сада за период 2017.-2018. године
Одлука о градским управама Града Новог Сада
Одлука о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе
Одлука о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада
Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе
Закон о култури
Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада
Закон о јавном информисању и медијима
Закон о буџетском систему
Одлука о установама културе чије је оснивач Град Нови Сад
Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања