Закони и Прописи

АКЦИОНИ ПЛАН КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2021-2022. ГОДИНЕ
Решење комисије за контролу државне помоћи - јавно информисање
Закон о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 91/19)
Одлука о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада (Сл. лист ГНС, број 8/20)
Уредба о правилима за доделу државне помоћи (Сл. гласник РС, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14)
Закон о кинематографији (Сл. гласник РС, бр. 99/11, 2/12-испр. и 46/14-одлука УС)
Акциони план културног развоја Града Новог Сада за период 2019-2020. године
Стратегија културног развоја Града Новог Сада за период 2016. - 2026. године
Акциони план културног развоја Града Новог Сада за период 2017.-2018. године
Одлука о градским управама Града Новог Сада (Сл. лист ГНС, бр. 52/08,... и 54/20)
Одлука о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе (Сл. лист ГНС, бр. 3/12 и 46/20)
Одлука о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада (Сл. лист ГНС, број 81/16)
Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС, бр. 105/16 и 112/17)
Закон о култури (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр и 6/20)
Закон о јавном информисању и медијима (Сл. гласник РС, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутент.тумачење)
Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС, бр. 54/09,... и 149/20)
Одлука о установама културе чије је оснивач Град Нови Сад (Сл. лист ГНС", бр. 11/10,... и 46/20)
Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Сл. гласник РС, бр. 16/16 и 8/17)