Суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе и уметности у Граду Новом Саду - 2019. година

Датум: 
08.03.2019.
Конкурс траје до: 
08.04.2019.

Предмет Јавног позива је суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури са седиштем на територији Града Новог Сада, којa својим радом доприносе развоју културе и уметности у Граду Новом Саду.

 

Текући расходи и издаци који се могу суфинансирати у складу Одлуком су:

- закуп простора за рад,

- услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет),

- енергетске услуге (трошкови за електричну енергију, централно грејање, грејање на природни гас),

- комуналне услуге, и

- трошкови административних услуга (књиговодствене, секретарске и остале административне услуге).

 

Укупна средства опредељена за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури, за 2019. годину износе 4.000.000,00 динара. Висина додељених средстава не може премашити износ од 45% од укупних текућих расхода и издатака удружења, на годишњем нивоу.

Подносиоци пријава на Јавни позив за суфинансирање текућих расхода и издатака могу бити удружења у култури чије је седиште на територији Града Новог Сада, a која својим програмима трајније задовољавају културне потребе грађана Новог Сада, односно испуњавају прописане услове.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

  1. Електронска пријава – на званичном сајту Градске управе за културу  www.kultura.novisad.rs обавезна је електронска пријава у делу КОНКУРСИ.  Након пријаве корисник добија јединствени број пријаве.
  2. Образац пријаве који сте послали електронским путем, са свом потребном документацијом предати на писарници Градске управе, Трг слободе 1, Нови Сад или послати поштом са наведеним бројем електронске пријаве.

 

Подносилац пријаве доставља:

  1. Попуњен и потписан образац пријаве,
  2. Програм рада удружења за текућу годину,
  3. Финансијски план за текућу годину, са утврђеном расподелом трошкова која се траже од Града,
  4. Финансијски извештај за претходну годину, са закључним листом,
  5. Копију последњег рачуна за закуп простора за рад, услуга телекомуникација, енергетских услуга, комуналних услуга и трошкова административних услуга,
  6. Извештај о петогодишњем  раду и
  7. Стратешки развојни план за наредних пет година.

 

Поред доказа наведених у ставу 1. ове тачке, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив.

 

Град ће средствима из буџета суфинансирати део текућих расхода и издатака удружења уколико испуњавају најмање четири од  наведених критеријума:

1)  да имају статус репрезентативног удружења у култури утврђен у складу са Законом,

2)  да имају успостављену сарадњу и успешно реализоване пројекте са другим удружењима у земљи или иностранству,

3)  да имају најмање десет година дугу традицију у непрекидном раду на територији Града,

4)  да су организовали најмање један пројекат у области културе у којем су учествовали међународни учесници,

5)   да не остварују добит ни по једном основу, осим чланарине удружења,

6)   да имају освојене награде и признања удружења и његових чланова, и

7)   да објављују извештаје јавно и транспарентно.

 

Пријаве за суфинансирање текућих расхода и издатака разматра стручна комисија (у даљем тексту: Комисија) коју образује и именује Градоначелник Града Новог Сада. Комисија има председника и два члана, који се именују из реда лица која су својом професијом или радом у области културе дала значајан допринос унапређивању културног живота и стваралаштва у Граду. Комисија на првој седници доноси пословник о раду, којим ће се, између осталог, утврдити систем бодовања поднетих пријава према утврђеним критеријумима. Административне и стручне послове за потребе рада Комисије обавља Градска управа. Комисија, након разматрања поднетих пријава, доставља Градској управи предлог удружења којима ће се суфинансирати део текућих расхода и издатака, у складу са овом одлуком и финансијским могућностима буџета Града. На основу предлога Комисије, Градска управа сачињава предлог акта којим се за текућу буџетску годину утврђују удружења којима ће се доделити средства из буџета Града за суфинансирање текућих расхода и издатака, са износом средстава за свако удружење, који доставља Градоначелнику. Градоначелник, доноси акт којим се за текућу буџетску годину утврђују удружења којима ће се доделити средства из буџета Града за суфинансирање текућих расхода и издатака, са износом средстава за свако удружење.

 

Удружење  које је остварило право на суфинансирање текућих расхода и издатака средствима из буџета Града, закључује уговор са Градском управом, којим се детаљније уређују међусобни односи уговорних страна. Пренос средстава врши се квартално, закључком Градоначелника, а на основу захтева удружења. Удружење коме су опредељена средства из буџета Града за суфинансирање текућих расхода и издатака, дужно је да достави Градској управи годишњи извештај о наменском трошењу пренетих средстава најкасније до 15. јануара наредне године.

 

Заинтересована лица подносе пријаве на Јавни позив са потребним доказима Градској управи за културу најкасније у року од 30 дана од дана објављивања Јавног позива у дневном листу „Дневник“.

 

Документација се доставља у писарницу Градске управе за опште послове Града Новог Сада, Трг слободе 1, или путем поште на адресу: Градска управа за културу, Булевар Цара Лазара 3, Нови Сад, са напоменом: „За Јавни позив за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури”.

 

Позивају се удружења у култури заинтересована за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Градској управи за културу. Уз предлог за чланове комисије, доставити и професионалну биографију предложеног лица. Предлоге слати до закључења Јавног позива.

 

Додатне информације се могу добити у Градској управи за културу на телефон 021/451-719 од 12 до 14 часова или на mail: kultura@uprava.novisad.rs