Nadležnosti uprave

U Gradskoj upravi za kulturu obavljaju se poslovi koji se odnose na:
• planiranje razvoja delatnosti kulture i informisanja, obezbeđivanje sredstava za zadovoljavanje potreba u ovim oblastima i nadzor nad korišćenjem tih sredstava;
• praćenje i obezbeđivanje funkcionisanja ustanova kulture čiji je osnivač Grad;
• utvrđivanje kulturnih programa odnosno delova programa ustanova kulture čiji je osnivač Grad koji će se finansirati sredstvima budžeta Grada;
• obezbeđivanje zaštite kulturnih dobara od značaja za Grad i od značaja za nacionalne manjine čiji pripadnici žive na teritoriji Grada;
• obezbeđivanje sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture od značaja za Grad i za nacionalne manjine čiji pripadnici žive na teritoriji Grada;
• podsticanje razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva na teritoriji Grada;
• izgradnju, rekonstrukciju i održavanje zgrada i objekata ustanova kulture čiji je osnivač Grad;
• obezbeđivanje sredstava za sufinansiranje izgradnje, održavanje i obnovu verskih objekata, kao i sredstva za sufinansiranje programa iz oblasti kulture crkava i verskih zajednica.
U Gradskoj upravi obavljaju se i poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.
Gradska uprava donosi finansijski plan Gradske uprave i donosi odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu u skladu sa aktima Skupštine Grada i Gradskog veća.
U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.

Na osnovu Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni list Republike Srbije", br. 105/16) Gradska uprava za kulturu opredeljuje sredstva iz budžeta Grada raspisivanjem javnog konkursa iz oblasti kulture. U skladu sa pomenutom uredbom putem Gradske uprave za kulturu opredeljuju se i sredstva za sufinasiranje projekata koja predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva, kao i način obezbeđivanja prostornih uslova za rad amatersko kulturno-umetničkih društava.

Na osnovu Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15, 42/15 i 6/17) Gradska uprava za kulturu opredeljuje sredstva iz budžeta Grada za sufinansiranje izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata.

Shodno Zakonu o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 - autentično tumačenje) i Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije", br. 16/16 i 8/17), sufinansiraju se projekti sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada raspisivanjem javnog konkursa u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, i to:
- projekti proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana Novog Sada, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost, razvoju nauke, sporta i fizičke kulture, zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Novog Sada za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije,
- projekti namenjene nacionalnim manjinama i etničkim zajednicama na teritoriji Grada Novog Sada u cilju informisanja na sopstvenom jeziku i negovanja sopstvene kulture i identiteta, i koji podstiču stvaralaštvo u svim oblastima javnog života pripadnika nacionalnih manjina, i
- projekti namenjene zaštiti interesa osoba sa invaliditetom radi nesmetanog korišćenja prava ovih lica u javnom informisanju, a posebno slobode mišljenja i izražavanja i omogućavanja nesmetanog primanja informacija namenjenih javnosti u primerenom obliku i primenom odgovarajuće tehnologije.

Odlukom o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 3/12) utvrđeni su bliži uslovi i način sticanja prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, iz sredstava budžeta Grada Novog Sada.