Надлежности управе

У Градској управи за културу обављају се послови који се односе на:
• планирање развоја делатности културе и информисања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава;
• праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град;
• утврђивање културних програма односно делова програма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;
• обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града;
• обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града;
•  подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града;
• изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град;
• обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе цркава и верских заједница.
У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.
Градска управа доноси финансијски план Градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа.
У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

На основу Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени лист Републике Србије", бр. 105/16) Градска управа за културу опредељује средства из буџета Града расписивањем јавног конкурса из области културе. У складу са поменутом уредбом путем Градске управе за културу опредељују се и средства за суфинасирање пројеката која представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, као и начин обезбеђивања просторних услова за рад аматерско културно-уметничких друштава.

На основу Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15, 42/15 и 6/17)  Градска управа за културу опредељује средства из буџета Града за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката.

Сходно Закону о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење) и Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", бр. 16/16 и 8/17),  суфинансирају се пројекти средствима из буџета Града Новог Сада расписивањем јавног конкурса у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања, и то:
- пројекти производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Новог Сада, заштити и развоју људских права и демократије, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост, развоју науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Новог Сада за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације,
- пројекти намењене националним мањинама и етничким заједницама на територији Града Новог Сада у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, и који подстичу стваралаштво у свим областима јавног живота припадника националних мањина, и
- пројекти намењене заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе мишљења и изражавања и омогућавања несметаног примања информација намењених јавности у примереном облику и применом одговарајуће технологије.

Одлуком о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/12) утврђени су ближи услови и начин стицања права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, из средстава буџета Града Новог Сада.