Закони и Прописи

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ("Сл. гласник РС", бр. 6/2024)
Мишљење Комисије за контролу државне помоћи на Предлог правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
Закон о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", бр. 92/2023)
Уредба о класификацији документарног материјала са роковима чувања
Акциони план културног развоја Града Новог Сада за период 2023-2024. године
Одлука о установама културе чије је оснивач Град Нови Сад (Сл. лист ГНС", брoj 16/22)
Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за културу (Сл. гласник РС, бр. 62/21 и 48/23)
Уредба о правилима и условима за доделу државне помоћи мале вредности DE MINIMIS помоћи (Сл. гласник РС, бр. 23/21)
Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања (Сл. гласник РС, бр. 9/22 и 32/23)
АКЦИОНИ ПЛАН КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2021-2022. ГОДИНЕ
Закон о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 91/19)
Одлука о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката на територији Града Новог Сада (Сл. лист ГНС, број 8/20 и 50/2023)
Закон о кинематографији (Сл. гласник РС, бр. 99/11, 2/12-испр. и 46/14-одлука УС)
Акциони план културног развоја Града Новог Сада за период 2019-2020. године
Стратегија културног развоја Града Новог Сада за период 2016. - 2026. године
Акциони план културног развоја Града Новог Сада за период 2017.-2018. године
Одлука о градским управама Града Новог Сада (Сл. лист ГНС, бр. 52/08,... и 65/22)
Одлука о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе (Сл. лист ГНС, бр. 3/12 и 46/20)
Одлука о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада (Сл. лист ГНС, број 81/16)
Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС, бр. 105/16 и 112/17)
Закон о култури (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21,73/23)
Закон о јавном информисању и медијима (Сл. гласник РС, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутент.тумачење)
Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС, бр. 54/09,... и 118/21-др.закон)