Sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi koja svojim radom doprinose razvoju kulture i umetnosti u Gradu Novom Sadu - 2019. godina

Datum: 
08.03.2019.
Konkurs traje do: 
08.04.2019.
Predmet Javnog poziva je sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi sa sedištem na teritoriji Grada Novog Sada, koja svojim radom doprinose razvoju kulture i umetnosti u Gradu Novom Sadu.
 
Tekući rashodi i izdaci koji se mogu sufinansirati u skladu Odlukom su:
- zakup prostora za rad,
- usluge telekomunikacija na nivou pretplate (telefoni, internet),
- energetske usluge (troškovi za električnu energiju, centralno grejanje, grejanje na prirodni gas),
- komunalne usluge, i
- troškovi administrativnih usluga (knjigovodstvene, sekretarske i ostale administrativne usluge).
 
Ukupna sredstva opredeljena za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi, za 2019. godinu iznose 4.000.000,00 dinara. Visina dodeljenih sredstava ne može premašiti iznos od 45% od ukupnih tekućih rashoda i izdataka udruženja, na godišnjem nivou.
Podnosioci prijava na Javni poziv za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka mogu biti udruženja u kulturi čije je sedište na teritoriji Grada Novog Sada, a koja svojim programima trajnije zadovoljavaju kulturne potrebe građana Novog Sada, odnosno ispunjavaju propisane uslove.
 
NAČIN PRIJAVLjIVANjA
  1. Elektronska prijava – na zvaničnom sajtu Gradske uprave za kulturu  www.kultura.novisad.rs obavezna je elektronska prijava u delu KONKURSI.  Nakon prijave korisnik dobija jedinstveni broj prijave.
  2. Obrazac prijave koji ste poslali elektronskim putem, sa svom potrebnom dokumentacijom predati na pisarnici Gradske uprave, Trg slobode 1, Novi Sad ili poslati poštom sa navedenim brojem elektronske prijave.
 
Podnosilac prijave dostavlja:
  1. Popunjen i potpisan obrazac prijave,
  2. Program rada udruženja za tekuću godinu,
  3. Finansijski plan za tekuću godinu, sa utvrđenom raspodelom troškova koja se traže od Grada,
  4. Finansijski izveštaj za prethodnu godinu, sa zaključnim listom,
  5. Kopiju poslednjeg računa za zakup prostora za rad, usluga telekomunikacija, energetskih usluga, komunalnih usluga i troškova administrativnih usluga,
  6. Izveštaj o petogodišnjem  radu i
  7. Strateški razvojni plan za narednih pet godina.
 
Pored dokaza navedenih u stavu 1. ove tačke, Komisija može od Podnosioca prijave tražiti i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na Javni poziv.
 
Grad će sredstvima iz budžeta sufinansirati deo tekućih rashoda i izdataka udruženja ukoliko ispunjavaju najmanje četiri od  navedenih kriterijuma:
1)  da imaju status reprezentativnog udruženja u kulturi utvrđen u skladu sa Zakonom,
2)  da imaju uspostavljenu saradnju i uspešno realizovane projekte sa drugim udruženjima u zemlji ili inostranstvu,
3)  da imaju najmanje deset godina dugu tradiciju u neprekidnom radu na teritoriji Grada,
4)  da su organizovali najmanje jedan projekat u oblasti kulture u kojem su učestvovali međunarodni učesnici,
5)   da ne ostvaruju dobit ni po jednom osnovu, osim članarine udruženja,
6)   da imaju osvojene nagrade i priznanja udruženja i njegovih članova, i
7)   da objavljuju izveštaje javno i transparentno.
 
Prijave za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka razmatra stručna komisija (u daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje i imenuje Gradonačelnik Grada Novog Sada. Komisija ima predsednika i dva člana, koji se imenuju iz reda lica koja su svojom profesijom ili radom u oblasti kulture dala značajan doprinos unapređivanju kulturnog života i stvaralaštva u Gradu. Komisija na prvoj sednici donosi poslovnik o radu, kojim će se, između ostalog, utvrditi sistem bodovanja podnetih prijava prema utvrđenim kriterijumima. Administrativne i stručne poslove za potrebe rada Komisije obavlja Gradska uprava. Komisija, nakon razmatranja podnetih prijava, dostavlja Gradskoj upravi predlog udruženja kojima će se sufinansirati deo tekućih rashoda i izdataka, u skladu sa ovom odlukom i finansijskim mogućnostima budžeta Grada. Na osnovu predloga Komisije, Gradska uprava sačinjava predlog akta kojim se za tekuću budžetsku godinu utvrđuju udruženja kojima će se dodeliti sredstva iz budžeta Grada za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka, sa iznosom sredstava za svako udruženje, koji dostavlja Gradonačelniku. Gradonačelnik, donosi akt kojim se za tekuću budžetsku godinu utvrđuju udruženja kojima će se dodeliti sredstva iz budžeta Grada za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka, sa iznosom sredstava za svako udruženje.
 
Udruženje  koje je ostvarilo pravo na sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka sredstvima iz budžeta Grada, zaključuje ugovor sa Gradskom upravom, kojim se detaljnije uređuju međusobni odnosi ugovornih strana. Prenos sredstava vrši se kvartalno, zaključkom Gradonačelnika, a na osnovu zahteva udruženja. Udruženje kome su opredeljena sredstva iz budžeta Grada za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka, dužno je da dostavi Gradskoj upravi godišnji izveštaj o namenskom trošenju prenetih sredstava najkasnije do 15. januara naredne godine.
 
Zainteresovana lica podnose prijave na Javni poziv sa potrebnim dokazima Gradskoj upravi za kulturu najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu „Dnevnik“.
 
Dokumentacija se dostavlja u pisarnicu Gradske uprave za opšte poslove Grada Novog Sada, Trg slobode 1, ili putem pošte na adresu: Gradska uprava za kulturu, Bulevar Cara Lazara 3, Novi Sad, sa napomenom: „Za Javni poziv za sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka udruženja u kulturi”.
 
Pozivaju se udruženja u kulturi zainteresovana za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Gradskoj upravi za kulturu. Uz predlog za članove komisije, dostaviti i profesionalnu biografiju predloženog lica. Predloge slati do zaključenja Javnog poziva.
 
Dodatne informacije se mogu dobiti u Gradskoj upravi za kulturu na telefon 021/451-719 od 12 do 14 časova ili na mail: kultura@uprava.novisad.rs