IZDAVAŠTVO - Javni konkurs za izbor projekata u kulturi koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva za 2019. godinu

Datum: 
29.01.2019.
Konkurs traje do: 
28.02.2019.
Javni konkurs se raspisuje za izbor projekata u kulturi koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva, a koji se sufinansiraju sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada, u skladu sa Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 58/18).
 
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture i izdavaštva, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad.

 

Učesnik na Javnom konkursu može da konkuriše za sufinansiranje:
- autorskih prava za knjige i časopise,
- troškova pripreme (dizajn, otkup autorskih prava za ilustrativni materijal, troškova originalnih tekstova, prevoda i slično), i
- troškova štampe.
 
Izbor projekata vrši se na osnovu sledećih opštih kriterijuma:
1. Usklađenost sa osnovnim principima i ciljevima Strategije kulturnog razvoja Grada Novog Sada
2. Kvalitet i sadržajna inovativnost projekta
3. Kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
- stručni, odnosno umetnički kapaciteti, i
- neophodni resursi
4. Finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja
5. Stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

 

Posebni kriterijumi za izbor projekata:   
1. Za izbor projekata koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva:
- da je prvo izdanje knjige,
- da knjiga ima umetničku, književnu i naučnu vrednost,
- da postoji kulturni i javni interes za izdavanje knjige,
- da je knjiga originalno i kreativno delo, i
- da promoviše kulturu Grada Novog Sada i njegovo kulturno nasleđe.
  2. Za izbor projekata koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti izdavanja časopisa:
- da je časopis iz oblasti kulture, umetnosti i drugih društvenih nauka,
- da postoji značaj časopisa u kulturnoj javnosti,
- da časopis po svom sadržaju ispunjava vrednosne i estetske kriterijume, i
- da postoji kontinuitet u izlaženju časopisa.

 

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:
1.    Elektronska prijava - na zvaničnom sajtu Gradske uprave za kulturu  www.kultura.novisad.rs obavezna je elektronska prijava u delu KONKURSI. Nakon prijave korisnik dobija jedinstveni broj prijave.
2.   Obrazac prijave koji ste poslali elektronskim putem, sa obaveznom dokumentacijom predati na pisarnici Gradske uprave, Trg slobode 1, Novi Sad ili poslati poštom sa navedenim brojem elektronske prijave.

       

Uz popunjeni obrazac Prijave na Javni konkurs, učesnici na konkursu podnose dokumentaciju i Projekat koji sadrže:
- osnovne podatke o učesniku na konkursu (naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj), 
- dokaz da su registrovani za obavljanje kulturne i izdavačke delatnosti,
- dokument o pravnom statusu izdavača (fotokopiju Rešenja o registraciji kod nadležnog organa - osnovnog Rešenja i eventualnih izmena),
-  kopiju obrasca overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje pravnog lica,
- detaljan sinopsis i sadržaj dela kod objavljivanja knjige,
- belešku o autoru dela, prevodiocu i redaktoru, piscu predgovora (pogovora) kod objavljivanja knjige,
- rok za realizaciju projekta,
- podatke o grafičkoj opremi i dizajnu, kod objavljivanja knjige i časopisa,
- rezime jedne stručne recenzije dela, kod objavljivanja knjige,
- detaljan opis koncepcije časopisa i učestalost izlaženja časopisa,
- detaljan finansijski plan projekta, pravilno popunjen u tabeli Prijave  (pregled pojedinačnih aktivnosti koje se predviđaju projektom, sa specifikacijom iznosa ukupno potrebnih sredstava za realizaciju tih aktivnosti, iznosa sredstava koja se traže  iz budžeta Grada, iznosa sopstvenih sredstava i iznosa sredstava iz drugih izvora),
- podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i korišćenje sredstava,
- izjavu o prihvatanju obaveze potpisnika/korisnika sredstava iz budžeta Grada    (sastavni deo Prijave). 

Obrazac Elektronske prijave na Javni konkurs se može preuzeti sa zvaničnog sajta Gradske uprave za kulturu  www.kultura.novisad.rs. Elektronska prijava je obavezna. Prijave na Javni konkurs sa pratećom dokumentacijom podnose se lično,  na obrascu prijave koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, u zatvorenoj koverti, u pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode 1, Novi Sad, ili putem pošte preporučenom pošiljkom, na navedenu adresu, sa naznakom: Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada - Javni konkurs za izbor projekata u kulturi koji predstavljaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva u 2019. godini. Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka.

Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“. Poslednji dan za podnošenje prijava je 28. februar 2019. godine.  Konkursna dokumentacija se ne vraća. Postupak Javnog konkursa sprovešće Komisija. Komisija neće razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave na Javni konkurs, prijave koje nisu popunjene na propisanom obrascu, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave onih učesnika na konkursu, koji su u prethodnoj godini ostvarili pravo na sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada, a nisu podneli Izveštaj o realizaciji projekta iz prethodne godine, ili su podneli nepotpun Izveštaj (nisu opravdana dodeljena finansijska sredstva iz budžeta Grada).

 

POSEBNI USLOVI KONKURSA

Podnosilac prijave može da učestvuje na Javnom konkursu sa najviše 3 (tri) projekta. Obrazac Prijave se podnosi u 4 (četiri) primerka, a priložena dokumentacija u 1 (jednom) primerku. Pozivaju se udruženja u kulturi zainteresovana za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Gradskoj upravi za kulturu. Uz predlog za članove komisije, dostaviti i profesionalnu biografiju predloženog lica. Predloge slati do zaključenja Konkursa.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti u Gradskoj upravi za kulturu na telefon 021/451-719  od 12 do 14 časova ili na mail: kultura@uprava.novisad.rs