Forum za kulturu Grada Novog Sada

Akcionim planom kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2017-2018. godine („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 30/17), koji sadrži aktivnosti neophodne za sprovođenje Strategije kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016-2026. godine, stvoreni su preduslovi za formiranje Foruma za kulturu kao permanentnog tela za komunikaciju između Gradske uprave za kulturu/člana Gradskog veća za kulturu i svih relevantnih aktera u kulturi Grada Novog Sada kod kojih postoji interes za uključivanje u proces planiranja kulturnog razvoja.

Prva sednica Foruma za kulturu održana je 10. jula 2017. godine, na kojoj je predstavljen predlog Poslovnika o radu Foruma, a zatim su predsednici konkursnih komisija, prisutnim predstavnicima udruženja, organizacija i drugih subjekata u kulturi, obrazlagali odluke o dodeli sredstava na javnim konkursima i pozivima koje je raspisala Gradska uprava za kulturu u prvoj polovini 2017. godine.

Transformacija  tzv. ''Kineske četvrti'' u Omladinski kreativni polis bila je tema druge i treće sednice Foruma za kulturu koje su, u organizaciji Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada, održane u Plavoj sali Skupštine Grada.

Tom prilikom predstavnici Grada Novog Sada, Fondacije "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture" i stručne javnosti saglasili su se  da okvir delovanja tom prostoru daju kulturno-kreativne industrije, u skladu sa Akcionim planom o razvoju kulturnih i kreativnih industrija Grada Novog Sada, a usvojen je i predlog da se formira Komisija (radno telo) koja bi utvrđivala kriterijume o daljem razvoju ‘’Youth creative polisa’’.

Ideja je da tu Komisiju čine po jedan predstavnik Fondacije ''NS 2021 EPK'', ''OPENS''-a, nadležnih gradskih uprava i radne grupe za kapitalna ulaganja i infrastrukturu, zatim, predstavnici uslužnih zanatlija koji obavljaju svoju delatnost u ovoj četvrti, i umetnika odnosno njihovih strukovnih udruženja. Učesnici Foruma su izneli zajednički stav da Plan detaljne regulacije definiše i ograničava izgled i namenu budućeg Omladinskog kreativnog polisa, isključivanjem mogućnosti izgradnje komercijalno-trgovinskih, stambenih i magacinskih objekata na tom prostoru.

Četvrta sednica održana je u Istorijskom arhivu Grada Novog Sada na temu finansiranja kapitalnih i infrastrukturnih promena predviđenih projektom ‘’Youth creative polis’’.

U skladu sa  Strategijom  kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016-2026. Godine i akcionim planom, Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada, održala je peti forum za kulturu 22. novembra 2017. godine u 12,00 časova  u velikoj sali Skupštine Grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina 2, Novi Sad. Sa dnevnim redom: Ocena panela eksperata Evropske komisije o napredku u realizaciji projekta Novi Sad 2021 Evropska prestonica kulture.

Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada, održala je šesti forum za kulturu 29. novembra 2017. godine u 12,00 časova  Istorijskom arhivu Grada Novog Sada, na adresi Filipa Višnjića 2a, Novi Sad, sa dnevnim redom: Sprovođenje Akcionog plana -  Strateško rešenje 1.2. Obezbediti punu transparentnost i odgovornost procesa (su)finansiranja projekata u kulturi.

30. januara 2018. godine održan je sedmi Forum za kulturu u Plavoj sali Skupštine Grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina broj 2, Novi Sad sa dnevnim redom: Sprovođenje Akcionog plana - Strateško rešenje 4.5 Obezbediti podršku organizacijama civilnog društva. 4.5.2 – Aktivnost  - info dani za pripremu za prijavljivanje na konkurse. Na forumu je prisustvovao veliki broj radnika u kulturi koji su se upoznali sa novinama koje su uvedene u proceduru podnošenja prijava na konkurse u kulturi. Kako je i predviđeno Akcionim planom, novi obrasci i elektronska prijava su uvedeni.

U skladu sa Stretegijom kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016-2026. godine i akcionim planom, Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada, održala je 27. aprila 2018. godine u 13,00 časova osmi Forum za kulturu u Plavoj sali Skupštine Grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina broj 2, Novi Sad, sa dnevnim redom: Sprovođenje Akcionog plana - Strateško rešenje 1.2 Obezbediti punu transparentnost i odgovornost procesa (su)finansiranja projekata u kulturi - kontrola izveštaja projekata i analiza podnošenja elektronskih prijava.

U četvrtak 20. septembra 2018. godine u 12,00 časova održao se  deveti Forum za kulturu u Plavoj sali Skupštine Grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina broj 2, Novi Sad, sa dnevnim redom:
1. Sprovođenje Akcionog plana - Strateško rešenje 6.4 Podržati razvoj kulturnog turizma  - Povezivanje resora kulture i privrede u cilju planiranja zajedničkih aktivnosti.
2. Sprovođenje Akcionog plana - Strateško rešenje 6.5 Podržati saradnju sa kreativnim industrijama  - Susret privrednika sa iskustvom finansiranja kulture i umetnosti. Pronalaženje primera dobre prakse i predstavljanje na forumu za kulturu.
 
U skladu sa Stretegijom kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016-2026. godine i akcionim planom, Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada, održala je 28. januara 2019. godine u 12,00 časova 10. Forum za kulturu u Plavoj sali Skupštine Grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina broj 2, Novi Sad, sa dnevnim redom: Program podrške vaninstitucionalnoj sceni Fondacije Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture u 2019. godini.
 
Forumu za kulturu su ovim povodom pored Dalibora Rožića, Člana veća za kulturu i Gradske uprave za kulturu prisustvovali i Milorad Radojević, Član veća za privredu i Saša Bilinović V.D. načelnika Gradske uprave za privredu.