Информатор о раду за текућу годину

Read me

Информатор о раду Градске управе за културу је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти (“Сл. гласник РС“ бр. 10/22 од 28.01.2022.) које је ступило на снагу 05.02.2022.

 

За тачност информација и потпуност података у Информатору одговара начелник Градске управе за културу.

У децембру 2005. године објављен је Информатор о раду органа Града Новог Сада, који је између осталог садржао и информације о раду Градске управе за културу. Информатор о раду Градске управе за културу, као органа Града Новог Сада, објављен је у јануару 2010. године.

Информатор се налази у заједничкој бази података Јединственог информационог система Информатора о раду на званичној страници Повереника  за информације од јавног значаја на линку:

https://informator.poverenik.rs/informator?org=Dctju8GfJqKBD9TYS