Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада

ДЕЛАТНОСТ ЗАВОДА:

1. Истраживање и евидентирање добра која уживају претходну заштиту, а то су: некрополе и локалитети са археолошким, историјским, етнолошким или природњачким садржајем; стара језгра градова и насеља, градитељски објекти, целине и делови градитељских објеката с историјским или архитектонским вредостима, споменици и спомен-обележја посвећена значајним догађајима и личностима; куће у којима су рођене или су у њима радиле заслужне и истакнуте личности заједно са стварима које су им припадале; зграде и места у природи везани за значајне историјске догађаје.

2. Предлагање и утврђивање културних добара (непокретна и покретна), која подразумевају ствари и творевине материјалне и духовне културе од општег интереса које уживају посебну заштиту утврђену Законом о културним добрима. Непокретна културна добра су: споменици културе, просторне културно-историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места.

3. Вођење регистра и документације о културним добрима.

4. Пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара сопственицима и корисницима тих добара.

5. Старање о коришћењу културних добара.

6. Предлагање, праћење и спровођење мера заштите културних добара.

7. Издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити.

8. Организовање предавања и других облика културно-образовне делатности.

 

Булевар Михајла Пупина бр. 22

21000 Нови сад

Завод заступа: мр Синиша Јокић, в.д. директора

Телефони: 557-060, 557-061, 557-507

Радно време Завода: радним данима од 7,30 до 15,30; рад са странкама од 10 до13 часова.

е-mail: zzskgns@sbb.rs

www.zzskgns.rs

Извор