САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО - Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области савременог стваралаштва у 2019. години

Датум: 
29.01.2019.
Конкурс траје до: 
28.02.2019.

Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури Града Новог Сада у 2019. години. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/18), и то за следеће тематске области:

 1. музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
 2. позоришна уметност и уметничка игра – класичан балет, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 3. ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура (стваралаштво, продукција);
 4. филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво, дигитално стваралаштво и мултимедија;
 5. остала извођења културних програма и културних садржаја (фестивали, манифестације, мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.).

 

 Напомена :

1. Конкурс није намењен продукцији филмских пројеката и телевизијских серија.

2. Пројекти културних делатности националних мањина у Републици Србији, културних делатности особа са инвалидитетом, културних делатности деце и културних делатности за децу и младе, као и културних делатности  припадника других друштвено осетљивих група, научно истраживачких и едукативних делатности у култури  пријављују се у оквиру једне од 5 наведених области.

 

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач  Град Нови Сад.

 

Циљеви конкурса - Град Нови Сад je у фази реализације пројекта „Нови Сад 2021 - Европска престоница културе“. Сходно томе, овај јавни конкурс усмерен је ка пројектима који су усаглашени са начелима европске културне политике, уз поштовање принципа развоја публике (децентрализацијa културних садржаја, партиципацијa, односно учешћe грађана и стручне јавности у процесима креирања програма и доношења одлука, инклузија, интеркултуралност...), као и принципа интернационализације културне сцене, побољшања приступачности културних објеката и културних садржаја и одрживости пројеката.  Град Нови Сад развија културно-уметничке пројектне целине (платформе) које су концептуално и датумски одређене. У процесу успостављања јединствене културне и програмске политике на територији Града Новог Сада, потребно је да предлагачи пројеката имају у виду платформе којима ће се Нови Сад 2021. године представити као Европска престоница културе. Предвиђене програмске платформе за 2019. годину су:

 • Сеобе,
 • Будућност Европе,
 • Хероине,
 • Тврђава мира,
 • Дунавско море,
 • Калеидоскоп културе,
 • „Друга“ Европа и
 • Дочек.

Детаљније информације о програмским платформама могу се наћи путем линка: http://novisad2021.rs/platforme/

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

 1. Електронска пријава – на званичном сајту Градске управе за културу  www.kultura.novisad.rs обавезна је електронска пријава у делу КОНКУРСИ.  Након пријаве корисник добија јединствени број пријаве.
 1. Образац пријаве који сте послали електронским путем, са свом обавезном документацијом предати на писарници Градске управе, Трг слободе 1, Нови Сад или послати поштом са наведеним бројем електронске пријаве.

 

Уз попуњен Образац пријаве на конкурс, учесник Јавног конкурса је у обавези да достави и:

 1. детаљан опис пројекта у култури за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава,
 2. детаљно разрађен буџет пројекта (обавезно је навести врсту трошка, јединицу мере, количину, цену и укупну вредност),
 3. копију акта о регистрацији код надлежног органа,
 4. копију Обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање удружења/организације,
 5. копију дела статута удружења/ организације који се односи на делатност организације;
 6. податке о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта,
 7. најмање једну биографију учесника у пројекту,
 8. изјава о додељеним средствима Града у претходне две године, и
 9. изјаву о прихватању обавезе корисника,

 

Електронска пријава на Јавни конкурс може се преузети са званичног сајта Градске управе за културу www.kultura.novisad.rs. Електронска пријава је обавезна. Пријава на Јавни конкурс са пратећом документацијом подноси се на Обрасцу пријаве (Образац број 1.) који је саставни део конкурсне документације, у  затвореној коверти у писарници Градске управе, Трг слободе 1, Нови Сад, или путем поште препорученом пошиљком на наведену адресу, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада - Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области савременог стваралаштва у 2019. години. Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у дневнoм листу „Дневник“. Последњи дан за подношење пријава је 28. фебруар 2019. године. Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка. Конкурсна документација се не враћа.

 

Поступак Јавног конкурса спровешће стручне комисије, које ће именовати Градоначелник Града Новог Сада. Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве које нису попуњене на прописаном обрасцу, као и пријаве оних учесника на конкурсу који нису поднели извештај о реализацији пројекта за 2018. годину. Такође, за непотпуне пријаве ће се сматрати оне пријаве у којима трошкови пројекта нису таксативно наведени.

 

Градска управа за културу НЕЋЕ финансирати и суфинансирати: сталне    трошкове (грејање, струја, телефон, закуп простора, плате запослених, трошкове горива и путовања код Подносиоца  пријаве), набавку  опреме и угоститељске услуге. Трошкови репрезентације и трошкови превоза и смештаја учесника везаних за пројекат ће се суфинансирати у изузетним случајевима када је пројекат таквог карактера да укључује ове елементе, а које ће Комисија посебно разматрати и одобравати. Финансирање и суфинансирање пројеката у култури спроводи се у складу са  прописима којима се уређује контрола државне помоћи.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА:

 1. Усклађеност са основним принципима и циљевима Стратегије културног развоја Града Новог Сада и усклађеност са циљевима конкурса;
 2. степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице;
 3. стручни, односно уметнички капацитети потребни за реализацију пројекта,
 4. неопходни ресурси;
 5. квалитет и садржајна иновативност пројекта;
 6. финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања.

             

Подносилац пријаве може да учествује на Конкурсу са највише 3 (три) пројекта. Образац пријаве (Образац број 1.) се подноси у 4 (четири ) примерка, а остала документација у 1 (једном ) примерку.

 

Позивају се удружења у култури заинтересована за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Градској управи за културу. Уз предлог за чланове комисије, доставити и професионалну биографију предложеног лица. Предлоге слати до закључења Конкурса.

 

Додатне информације се могу добити у Градској управи за културу на телефон 021/451-719  од 12 до 14 часова или на mail: kultura@uprava.novisad.rs