САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО - Музика, позоришна уметност, уметничка и савремена игра, ликовне, примењене и визуелне уметности, дизајн и архитекту-Јавни конкурс у култури из области савременог стваралаштва у 2018.години

Датум: 
31.01.2018.
Конкурс траје до: 
02.03.2018.

Јавни конкурс се расписује за пројекте у култури Града Новог Сада у 2018. години. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 66/17), и то за следеће тематске области:

 1. Музика, позоришна уметност, уметничка и савремена игра, ликовне, примењене и визуелне уметности, дизајн и архитектура: стваралаштво, продукција и интерпретација;
 2.  Мултимедија и дигитално стваралаштво, филмска уметност, аудио-визуелно стваралаштво и остала извођења културних програма и културних садржаја -манифестације;
 3. Јачање и унапређење локалне културне продукције у савременом уметничком стваралаштву-научноистраживачке и едукативне делатности у култури.

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач  Град Нови Сад.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

 1. Електронска пријава – на званичном сајту Градске управе за културу  www.kultura.novisad.rs обавезна је електронска пријава у делу КОНКУРСИ.  Након пријаве корисник добија јединствени број пријаве.
 1. Образац пријаве који сте послали електронским путем, са обавезном документацијом предати на писарници Градске управе, Трг слободе 1, Нови Сад или послати поштом са наведеним бројем електронске пријаве.

Уз попуњен Образац пријаве на конкурс, учесник Јавног конкурса је у обавези да достави и:

 1. детаљан опис пројекта у култури за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава,
 2. детаљно разрађен буџет пројекта (обавезно је навести врсту трошка, јединицу мере, количину, цену и укупну вредност),
 3. копију акта о регистрацији код надлежног органа,
 4. копију статута удружења, организације
 5. подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта,
 6. најмање једну биографију учесника у пројекту,
 7. изјава о додељеним средствима Града у претходне 2 године, и
 8. изјаву о прихватању обавезе корисника.

Образац Електронске пријаве на Јавни конкурс се може преузети са званичног сајта Градске управе за културу www.kultura.novisad.rs. Електронска пријава је обавезна.

 

Пријава на Јавни конкурс (Образац број 1.) са пратећом документацијом подноси се на Обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације, у затвореној коверти у писарници Градске управе, Трг слободе 1, Нови Сад, или путем поште препорученом пошиљком на наведену адресу, са назнаком: Градска управа за културу Града Новог Сада - Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области савременог стваралаштва у 2018. години.    

Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

Конкурсна документација се не враћа.

Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања,  као и на званичном сајту Градске управе за културе  www.kultura.novisad.rs и Града Новог Сада www.novisad.rs . Рок за подношење пријава је 2. март 2018. године.

Поступак Јавног конкурса спровешће стручне комисије, које ће именовати Градоначелник Града Новог Сада.

Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве које нису попуњене на прописаном обрасцу, као и пријаве оних учесника на конкурсу који нису поднели извештај о реализацији пројекта за 2017. годину. Такође, за непотпуне пријаве ће се сматрати оне пријаве у којима трошкови пројекта нису таксативно наведени.

Градска управа за културу НЕЋЕ финансирати и суфинансирати: сталне трошкове (грејање, струја, телефон, закуп простора, плате запослених, трошкове горива и путовања код Подносиоца  пријаве), набавку  опреме, угоститељске услуге. Трошкови репрезентације и трошкови смештаја учесника везаних за пројекат ће се суфинансирати у изузетним случајевима када је пројекат таквог карактера да укључује ове елементе, а које ће Комисија посебно разматрати и одобравати.

Финансирање и суфинансирање пројеката у култури спроводи се у складу са  прописима којима се уређује контрола државне помоћи.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА:

 1. Усклађеност са основним принципима и циљевима Стратегије културног развоја Града Новог Сада са акцентом на децентрализацију културних садржаја;
 2. степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице;
 3. стручни, односно уметнички капацитети потребни за реализацију пројекта,
 4. неопходни ресурси;
 5. квалитет и садржајна иновативност пројекта;
 6. финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања.

Подносилац пријаве може да учествује на Конкурсу са највише 3 (три) пројекта. Образац пријаве (Образац број 1.) се подноси у 4 (четири ) примерка, а остала документација у 1 (једном ) примерку.

Позивају се удружења у култури заинтересована за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Градској управи за културу. Уз предлог за чланове комисије, доставити и професионалну биографију предложеног лица. Предлоге слати до закључења Конкурса.

 

Додатне информације се могу добити у Градској управи за културу на телефон 021/451-719  од 12 до 14 часова или на mail: kultura@uprava.novisad.rs